KrisTravel asmens duomenų tvarkymo taisyklės. Sutikimas

S U T I K I M A S

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
__________________
(data)
 
_______________________
(vieta)
 
Aš, ___________________________________________________________________________,
(vardas, pavardė)
 
Sutinku, kad Duomenų valdytojas – MB “KRISTURAS” - KrisTravel, juridinio asmens kodas: 303487915, buveinės adresas: Vaidoto g. 1, Kaunas, tvarkytų mano asmens duomenis – vardą, pavardę; asmens kodą; adresą; telefono numerį; elektroninio pašto adresą sutarties įvykdymo tikslais.
Tvarkomi duomenys bus saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus.
Suprantu, kad turiu teisę atsisakyti, tokiu atveju suprantu, kad prarandu galimybę gauti informaciją apie keliones.
□ sutinku     □ nesutinku
 
 
 
(vardas, pavardė)   (parašas)
 
Esu informuotas (-a), kad galiu bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą.
Esu informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 15, 16, 17, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka turiu teisę:
1) žinoti (būti informuotas) apie mano asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens duomenimis bei gauti kopiją; 3) reikalauti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.
Esu informuotas (-a), kad nepavykus išspręsti klausimo su MB “KRISTURAS” - KrisTravel, galiu kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma naudojant tokius identifikatorius kaip: vardas, pavardė, buvimo vietos duomenys, naudojant vieną iš jų ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Specialieji asmens duomenys susiję su asmens sveikata, etnine kilme ir kt.
 
 
Mūsų partneriai