KrisTravel

„Kai kuriems prireikia viso gyvenimo, kol pagaliau atranda Graikiją… Taigi rekomenduoju tai pradėti čia, dabar ir kartu su manimi!.” Kristina

Daugiau užfiksuotų nuotykių iš mūsų unikalių kelionių rasite čia:

Susisiekti su mumis!

Prašome palaukti...
Iškilus klausimams planuojant savo atostogas Graikijoje arba jau esant pačioje Graikijoje galite visada susisiekti su mumis! Greičiausiai mus rasite tel.: +370 6300 6007 Kristina +30690 8444460 Kristina +30693 2663818 Vaida +370 6846 3104 Vaida Arba rašykite el.paštu, arba į facebook!
Image Alt

Kelionių organizatoriaus sutartis

STANDARTINĖS INFORMACIJOS TEIKIMO FORMA, KAI SUDAROMA ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS SUTARTIS

Pagrindinės turistų teisės pagal Direktyvą (ES) 2015/2302:

–Turistas turi gauti visą būtiną informaciją apie organizuotą turistinę kelionę prieš sudarant organizuotos turistinės kelionės sutartį.

–Kelionių organizatorius atsako už tai, kad visos į sutartį įtrauktos kelionės paslaugos būtų suteiktos tinkamai.

–Turistui nurodomas pagalbos telefono numeris arba kontaktinio centro duomenys, kuriais jis gali naudotis norėdamassusisiekti su kelionių organizatoriumi arba kelionių pardavimo agentu.

–Turistas gali perleisti organizuotą turistinę kelionę kitam asmeniui deramai apie tai pranešęs ir dėl to gali atsirasti papildomų išlaidų.

–Organizuotos turistinės kelionės kaina turistui gali būti padidinta tik esant šioms aplinkybėms:

–padidėja konkrečios išlaidos (padidėja turistų vežimo kaina dėl kuro ar kitų energijos šaltinių išlaidų, pasikeičia į sutartį įtrauktų paslaugų susijusių mokesčių ar rinkliavų, kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant organizuotą turistinę kelionę, dydis, pasikeičia su organizuota turistine kelione susijusios valiutos keitimo kursas);

–tokia konkrečių išlaidų padidėjimo galimybė aiškiai numatyta sutartyje;

–apie tai turistas informuojamas likus ne mažiau kaip 20 dienų iki organizuotos turistinės kelionės pradžios.

–Jeigu kaina padidėja daugiau nei 8% bendros organizuotos turistinės kelionės kainos, turistas gali nutraukti sutartį. Jeigu kelionių organizatorius pasilieka teisę didinti kainą, turistas turi teisę už organizuotą turistinę kelionę mokėti mažesnę kainą, jeigu sumažėja atitinkamos išlaidos.

–Turistas gali nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir visiškai susigrąžinti bet kokias sumokėtas sumas, jeigu labai pakeičiami bet kurie esminiai organizuotos turistinės kelionės elementai, išskyrus kainą. Jeigu iki organizuotos turistinės kelionės pradžios už organizuotą turistinę kelionę atsakingas kelionių organizatorius organizuotą turistinę kelionę atšaukia, turistas tam tikrais atvejais turi teisę susigrąžinti sumokėtus pinigus ir teisę į žalos atlyginimą.

–Turistas gali nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį iki organizuotos turistinės kelionės pradžios nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio išimtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, jeigu kelionės tikslo vietoje esama rimtų saugumo problemų, galinčių padaryti poveikį organizuotai turistinei kelionei.

–Turistas gali bet kuriuo metu iki organizuotos turistinės kelionės pradžios nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį sumokėjęs tinkamą ir pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį.

–Jeigu iki organizuotos turistinės kelionės pradžios esminės organizuotos turistinės kelionės paslaugos negali būti suteiktos taip, kaip susitarta, turistui be papildomų išlaidų turi būti pasiūlytos tinkamos alternatyvos. Turistas gali nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį nemokėdami sutarties nutraukimo mokesčio, kai paslaugos nevykdomos pagal sutartį ir taip daromas didelis poveikis organizuotos turistinės kelionės vykdymui, o kelionių organizatorius neišsprendžia problemos.

–Turistas turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) žalos atlyginimą, kai organizuotos turistinės kelionės paslaugos neteikiamos arba jos teikiamos netinkamai.

–Jei turistui kyla sunkumų, kelionių organizatorius turi suteikti pagalbą.

–Kelionių organizatoriaus nemokumo atveju turisto už organizuotą turistinę kelionę sumokėtos sumos bus grąžinamos. Jeigu kelionių organizatorius tampa nemokus prasidėjus organizuotai turistinei kelionei, į kurią yra įtrauktos ir transporto paslaugos, garantuojamas turisto repatrijavimas.

–Kelionių organizatorius pasirūpino apsauga nemokumo atveju apsidrausdamas. –Turistas gali kreiptis į kompetentingą instituciją –Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą Vilniaus g. 25, LT-01402Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 52626751, jeigu dėl kelionių organizatoriaus nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas.

Direktyvą (ES) 2015/2302 galima rasti https://e-seimas.lrs.lt

 

 

TURIZMO PASLAUGŲ SUTARTIS SU TURISTU 

TURIZMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES STANDARTINĖS SĄLYGOS
BENDROJI SUTARTIES DALIS

  1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1.1.Kelionių organizatorius įsipareigoja:

1.1.1.Organizuoti turistui(-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, arba, jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, pagal pakeistą programą. Katalogas arba kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas.

1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus (minimalus kelionę įsigijusių turistų skaičius nurodomas kataloge arba kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje), pranešti turistui raštu apie kelionės anuliavimą patvarioje laikmenoje ne vėliau kaip likus iki kelionės pradžios:

1.1.2.1. 20 dienų, jeigu kelionės trukmė yra ilgesnė negu 6 dienos;

1.1.2.2. 7 dienos,jeigu kelionės trukmė yra ne trumpesnė negu 2 dienos ir ne ilgesnė negu 6 dienos;

1.1.2.3. likus 48 valandoms, jeigu kelionės trukmė yra trumpesnė negu 2 dienos.

1.1.3. Turistams laiku pranešus apie sutarties nutraukimą ir grąžinus sumokėtas lėšas už kelionę, kelionių organizatorius neatsako už turistų patirtą žalą.

1.1.4. Iki kelionės pradžios pateikti turistuiinformaciją apie numatytą išvykimo laiką ir, kai taikytina, registracijos terminą ir numatytą laukimo tarpinėse stotelėse, transporto jungčių ir atvykimo laiką; informaciją apie transporto priemones, kuriomis vykstama, kategoriją ar patogumų lygį; informaciją apie apgyvendinimo paslaugas (rūšį , kambario tipą, įskaičiuotų nakvynių skaičių, teikiamas paslaugas, kategoriją arba klasę); maitinimo paslaugų tipą; valstybių į kurias vykstama, paso ir vizos reikalavimus, įskaitant apytikslę vizų išdavimo proceso trukmę, informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, privalomas ir rekomenduojamas profilaktikos priemones; draudimų reikalavimus, sutarties įforminimo tvarką; informaciją apie sveikatos, gyvybės, neįvykusios kelionės rizikos bei kitus draudimus.

1.1.5. Suteikti informaciją apie kelioniųorganizatoriaus vietinio atstovo, kelioniųvadovo, kontaktinio centro ar kitos tarnybos, kuri suteikia turistui galimybę greitai susisiekti su kelioniųorganizatoriumi ir su juobendrauti, kreiptispagalbos, turistui susidūrus su sunkumais, arba pateikti pretenziją dėl netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo, vardą ir pavardę asmens arba pavadinimą, adresą, telefono numerį, elektroninį pašto adresą. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.

1.1.6. Be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą kelionės metu ar esant nenugalimos jėgos aplinkybėms:

1.1.6.1. teikti atitinkamą pagalbą informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas, vietos valdžios institucijas ir konsulinę pagalbą;

1.1.6.2. padėti turistui pasinaudoti nuotolinio ryšio priemonėmis;

1.1.6.3. padėti rasti alternatyvių kelionės paslaugų.

1.1.7. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimuiir kelionės paslaugų užsakymui,sutarties vykdymui. Kelionių organizatorius turi teisę perduoti šiuos duomenis kelionių pardavimų agentams ir/ar sutartiniams partneriams tinkamam sutarties vykdymui. Pasirašydamas sutartį, turistas suteikia kelionių organizatoriui sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo trečiosioms šalims kelionės dokumentų įforminimui ir kelionės paslaugų užsakymui ir vykdymui. Turistui(-ams) davus sutikimą asmens duomenys gali būti renkami ir naudojami siunčiant informaciją apie MB „Kristuras – KrisTravel” organizuojamas keliones.

1.2. Šioje sutartyje Turistas -fizinis asmuo, sudaręs su kelionių organizatoriumi sutartį (sutartį pasirašęs asmuo) arba bet kuris fizinis(-iai) asmuo(-ys), kurio(-ių) vardu sutartį pasirašęs asmuo perka organizuotą turistinę kelionę ir prisiimavisas teises ir pareigas pagal sutartį (kiti naudos gavėjai) arba bet kuris fizinis asmuo, kuriam sutartį pasirašęs asmuo arba bet kuris naudos gavėjas perleidžia savo teisę į kelionę.

1.2.1. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje) organizuotos turistinės kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje neskelbiamos ar organizuotos turistinės kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.

1.3. Turistas (-ai) įsipareigoja:

1.3.1.Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka daugiau kaip 4 savaitės, sumokėti už kelionę 50 % dydžio avansą, ir likutį sumokėti ne vėliau kaip 4 savaitės iki išvykimo. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka mažiau kaip 4 savaitės, iš karto sumokėti už kelionę visą kainą. Kelionių organizatoriaus paskelbtų akcijų metu gali būti nustatoma kita apmokėjimo už paslaugas tvarka, kurio privalo laikytis turistas. Informacija apie paskelbtas akcijas ir jų metu taikomą apmokėjimo už paslaugas tvarką atspausdinama turistui kartu su sutartimi. Pirkdamas kelionę išsimokėtinai, turistas privalo laikytis atitinkamoje sutartyje numatytos apmokėjimo už paslaugas tvarkos.

1.3.2.Pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį, pasitikslinti išvykimo laiką ir vietą likus 1 dienai iki išvykimo ir informuoti kartu vykstančius asmenis; atvykti laiku į nurodytą pirminę bei kelionės vadovo (jei kelionės vadovo paslauga numatyta sutartyje) nurodytas išvykimo vietas, taip pat ir tarpines, kelionėje turėti tvarkingą pasą; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų, rūpintis savo asmeninių daiktų saugumu. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausiančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo reikalavimų.

1.3.3.Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelioniųorganizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.

1.3.4.Turistas, pagrindinė sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus-naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik pagal sutartyje nurodomas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas bei pateikti jiems visą po sutarties sudarymo kelionių organizatoriaus siunčiamą informaciją, kvitus, kuponus, bilietus ir pan.

  1. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

2.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties. Sutartis nutraukta laikoma nuo turisto pareiškimo apie sutarties atsisakymą/nutraukimą momento.

2.2. Turistui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius turi teisę reikalauti iš turisto sumokėti pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį, kuris priklauso nuo laiko likusio iki kelionės pradžios. Nuostolių dėl sutarties nutraukimo turisto iniciatyva dydis priklausomai nuo atsisakymo laiko yra:

Kelionėms lėktuvu

SUTARTIES NUTRAUKIMO LAIKAS SUMA PROCENTAIS NUO KELIONĖS KAINOS
Daugiau kaip 28 dienos iki išvykimo 50 %
Likus 28 dienom ir mažiau iki išvykimo 100%

Kelionėms autobusu

SUTARTIES NUTRAUKIMO LAIKAS SUMA PROCENTAIS NUO KELIONĖS KAINOS
Daugiau kaip 28 dienos iki išvykimo 10%
Nuo 28 d iki 14 d iki išvykimo 20%
Nuo 14 d iki 7 d iki išvykimo 50%
Likus 7 ir mažiau dienų iki išvykimo 100%

Egzotinėms kelionėms

SUTARTIES NUTRAUKIMO LAIKAS SUMA PROCENTAIS NUO KELIONĖS KAINOS
Daugiau kaip 180 dienų iki išvykimo 0%
Nuo 179 d iki 120 d iki išvykimo 20%
Nuo 119 d iki 90 d iki išvykimo 50%
Nuo 89 d iki 60 d iki išvykimo 70%
Mažiau nei 59 d iki išvykimo 100%

PASTABA. Lėktuvų bilietai nekeičiami ir negrąžinami. Pinigai už bilietus nėra grąžinami.Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti finansuotojo nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nutraukimo (finansavimo suteikimo ir priežiūros mokesčiai, palūkanos ir kt.) ir atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus, aukščiau nustatytus, nuostolius. Turistui pageidaujant, pateikiamas kelionių organizatoriaus nuostolių, patirtų dėl tokio atsisakymo, paskaičiavimas.

2.3. Turistas turi teisę nutraukti sutartį ir nemokėti sutarties nutraukimo mokesčio šiais atvejais:

2.3.1.jeigu kelionių organizatorius iki kelionės pradžios pakeičia sutarties sąlygas, o turistas per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą nesutinka su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais, kai:

a)kelionių organizatorius iki kelionės pradžios yra priverstas iš esmės pakeisti bet kurią iš pagrindinių kelionės paslaugų ir (ar) ypatumų;

b)kelionių organizatorius negali įvykdyti sutartyje nurodytų specialių turisto reikalavimų;

c)kelionių organizatorius pasiūlo padidinti kelionės kainą daugiau kaip 8 procentais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau -Civilinis kodeksas) 6.7521straipsnį;

2.3.2. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą laikotarpį nepašalina trūkumų. Civilinio kodekso 6.752 1 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais turistas gali prašyti sumažinti kelionės kainą arba atlyginti žalą;

2.3.3. jeigu kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti kelionę ar nuvežti turistus į kelionės tikslo vietą. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą.

2.4.Kelionių organizatorius turi teisę iki kelionės pradžios nutraukti sutartį, grąžinti turistui visas už kelionę sumokėtas sumas ir atlyginti turisto patirtą žalą, išskyrus 2.5.punkte nurodytais atvejais.

2.5.Kelionių organizatoriui nutraukus sutartį turisto patirta žala neatlyginama šiais atvejais:

2.5.1.kelionę įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis nei nurodytas minimalus turistų skaičius ir apie tai turistas buvo informuotas sutarties 1.1.2.punkte nustatyta tvarka;

2.5.2.kelionių organizatorius negali įvykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos ir jis nedelsdamas iki kelionės pradžios praneša turistui apie sutarties nutraukimą.

2.6.Turistas turi teisę atsisakyti ne prekybos patalpose sudarytos organizuotos turistinės kelionės sutarties per 14 dienų ir turi apie tai pranešti kelionių organizatoriui civilinio kodekso 6.228 10straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka.

2.7.Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui, kelionių agentūrai ar kelionių agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo.

  1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

3.1.Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, turi teisę pakeisti sutarties sąlygą. Turistas tokiu atveju gali atsisakyti keisti sutartį tik tada, jei toks pakeitimas turistui padarytų esminę žalą.

3.2.Kelionių organizatorius turi teisę likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiamsir rinkliavoms, taip pat pasikeitus su kelione susijusios valiutos keitimo kursui. Kelionių organizatorius likus ne mažiau kaip 20 dienų iki kelionės pradžios nurodo turistui kainos padidėjimo priežastis ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Jeigu kelionės kainos padidinimas viršija 8 procentus galutinės kelionės kainos, turistas turi teisę nutraukti sutartį ar pasirinkti kelionių organizatoriaus siūlomą alternatyvią kelionę.

3.3.Turistas po sutarties sudarymo turi teisę reikalauti sumažinti kelionės kainą:

3.3.1. jei sumažėja 3.2 punkte nurodytos išlaidos po sutarties sudarymo, bet iki kelionės pradžios;

3.3.2. netinkamo sutarties vykdymo, išskyrus atvejus kai sutartis vykdoma netinkamai dėl turisto kaltės;

3.3.3. kaidėl pasiūlytų alternatyviųpaslaugų kelionė tampažemesnės kokybės;

3.3.4. jeigu kelionių organizatorius negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal civilinio kodekso 6.754 straipsnio 5 dalį.

3.3.5. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina trūkumų.

3.4. Sumažinus kelionės kainą, kelionių organizatorius turi teisę iš turistui turimos sugrąžinti sumos išskaičiuoti faktines administracines išlaidas.

3.5. Turistas apie savo sprendimą dėl sutarties sąlygų pakeitimo privalo informuoti kelionių organizatorių per protingą terminą .

3.6. Po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama bet kuri sutarties sąlyga.

  1. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS

4.1.Bet kuris šios sutarties turistas turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 10 dienų perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.

4.2.Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso reikalavimus, su trečiuoju (kelionę perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Šalys susitaria ir sutinka, kad administracinis mokestis kelionių organizatoriui už kelionės perleidimą sudaro 30 Eur asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Kelionių organizatorius informuoja turistą, perleidžiantį savo teisę į kelionę kitam asmeniui, apie faktines sutarties perleidimo išlaidas. Turistui pareikalavus, kelionių organizatoriuspateikia tokias išlaidas patvirtinančius įrodymus.

  1. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ

5.1.Kelionių organizatorius atsako už bet kokius techninius užsakymo sistemos trūkumus, kurių atsirado dėl jo kaltės sudarant sutartį ir už bet kokias užsakymo proceso metu padarytas klaidas. Atsakomybė netaikoma, kai užsakymo klaidos atsirado dėl turisto kaltės arba jas sukėlė nenugalimos jėgos aplinkybės.

5.2.Kelionių organizatorius privalo be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą, nurodytą sutarties 1.1.6 punkte.

5.3.Jei pagalba turistui yra reikalinga dėl priežasčių, kurios atsiranda dėl turisto tyčinių veiksmų ar aplaidumo, kelionių organizatorius turi teisę už tokios pagalbos teikimą imti atlygį, kurio dydis negali viršyti kelionių organizatoriaus patirtų faktinių išlaidų.

5.4.Turistas be nepagrįsto delsimo turi pranešti kelionių organizatoriui sutartyje nurodytais kontaktais apie bet kokį netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo atvejį, jo pastebėtą kelionės metu ir nurodyti protingą terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu trūkumus būtina ištaisyti nedelsiant, turistas neprivalo nurodyti termino.

5.5.Jeigu sutartyje nurodytos paslaugos teikiamos ne pagal sutarties sąlygas, kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą privalo ištaisyti turisto nurodytus trūkumus, išskyrus kai to padaryti neįmanoma arba jei tai sukeltų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į trūkumų mastą ir į netinkamai suteiktų paslaugų, nurodytų sutartyje, vertę.

5.6.Jeigu kelionių organizatorius neištaiso trūkumų dėl sutarties 5.5 punkte nurodytų priežasčių, turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta žala.

5.7.Jeigu kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą neištaiso trūkumų ne dėl sutarties 5.5 punkte nurodytų priežasčių, turistas gali padaryti tai pats ir pareikalauti padengti būtinas išlaidas.

5.8.Jeigu kelionių organizatorius negali suteikti didelės paslaugų dalies pagal sutartį arba turisto sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga nesuteikiama taip, kaip buvo susitarta, kelionių organizatorius privalo pasiūlyti turistui be papildomų išlaidų tinkamas alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, jeigu įmanoma, būtų lygiavertė sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją, kad būtų galima toliau tęsti kelionę. Kai dėl siūlomų alternatyvų kelionė tampa žemesnės kokybės nei nurodyta sutartyje, kelionių organizatorius atitinkamai sumažina kelionės kainą.

5.9.Jei pasiūlytos alternatyvos nėra panašios į tas paslaugas, dėl kurių buvo susitarta sutartyje, arba, jei suteiktas kainos sumažinimas yra neadekvatus, turistas gali jų atsisakyti.

5.10.Jei nepakankama atitiktis iš esmės daro poveikį kelionės vykdymui, o organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį padėties neištaiso, turistas gali nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio,paprašyti sumažinti kainą ir (arba) atlyginti žalą.

5.11.Jeigu nėra įmanoma pasiūlyti alternatyvų arba turistas atsisako pasiūlytų alternatyvų pagal sutarties 5.9 punktą, turistas turi teisę į kainos sumažinimą ar žalos atlyginimą nenutraukiant sutarties.

5.12.Jeigu kelionė apima keleivių vežimo paslaugą, kelionių organizatorius šios sutarties 5.9 -5.11 punktuose nurodytais atvejais be papildomo užmokesčio turi užtikrinti turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą lygiavertės rūšies transportu arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.

5.13.Jeigu dėl nenugalimos jėgos kelionių organizatorius negali užtikrinti turisto grąžinimo taip, kaip numatyta sutartyje, kelionių organizatorius privalo apmokėti būtino apgyvendinimo, kurio kategorija, jeigu įmanoma, yra lygiavertė nurodytajai sutartyje, tam laikotarpiui, kiek trunka nenugalimos jėgos aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui kiekvienam turistui, išlaidas, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatyti ilgesni laikotarpiai (pvz., riboto judrumo ir juos lydintiems asmenims, nėščiosioms ir nelydimiems nepilnamečiams, taip pat asmenims, kuriems reikia specialios medicinos pagalbos, jei turistas apie jo specialius poreikius praneša kelionių organizatoriui likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki kelionės pradžios).

5.14.Turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta žala šiais atvejais:

5.14.1.jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų;

5.14.2.jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal sutarties5.9punktą;

5.14.3.kitais Civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

5.15.Kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties įvykdymą, jeigu kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis buvo netinkamai vykdoma dėl:

5.15.1.turisto kaltės;

5.15.2.trečiosios šalies, nesusijusios su paslaugų teikimu pagal sutartį, kaltės ir todėl nebuvo įmanoma žalos numatyti arba jos išvengti;

5.15.3.nenugalimos jėgos.

5.16.Jeigu žala, išskyrus žalą, atsiradusią dėl turisto mirties, sveikatos sužalojimo, taip pat tyčinę žalą ar dėl didelio neatsargumo padarytą žalą, turistui padaroma teikiant sutartyje numatytą paslaugą, tačiau tą paslaugą teikia ne pats kelionės organizatorius, kelionės organizatoriaus atsakomybė už tokią žalą gali būti ribojama triguba kelionės kaina.

5.17.Turisto teisė gauti žalos atlyginimą ar teisė į kainos sumažinimą nedaro poveikio keleivių teisėms pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL 2004 L 046, p. 1), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL 2007 L 315, p. 14),2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (OL 2009 L 131, p. 24), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2010 L 334, p. 1), 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybosreglamentą (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusųtransporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), ir pagal tarptautines konvencijas.

5.18.Pagal sutarties 5.14 punktą kelionių organizatoriaus išmokėtas žalos atlyginimas arba kelionių organizatoriaus turistui suteiktas kainos sumažinimas ir pagal sutarties 5.17 punkte nurodytus Europos Sąjungos teisės aktus ir tarptautines konvencijas išmokėtas žalos atlyginimas arba suteiktas kainos sumažinimas turistui išskaitomi vienas iš kito, kad būtų išvengta dvigubo žalos atlyginimo.

5.19.Turistui padaryta žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

  1. BENDROSIOS SĄLYGOS

6.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Reklamos įstatymas, Turizmo įstatymas bei kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei ši sutartis.

6.2. Jeigu turistas ne dėl kelionių organizatoriaus kaltės negauna įvažiavimo vizos, pamiršta ar pameta asmens dokumentus, jei dokumentai yra netvarkingi ir neparuošti kelionei, jeigu turistas neatvyksta į pirminę išvykimo bei kelionės vadovo nurodytas vietas, savalaikiai nepraneša kelionių organizatoriui apie savo sprendimus dėl sutarties sąlygų pakeitimo , kelionių organizatorius nėra laikomas atsakingu ir su tuo susijusių išlaidų turistui neatlygina.

6.3. Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos kelionių organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui, o jei šių nėra, -kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos raštu. Nepavykus konflikto išspręsti, pretenzijas kelionių organizatoriui galima pareikšti raštu per 14 dienų nuo kelionės pabaigos; kelionių organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 14 dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti -Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.4. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.

6.5. Turistas dėl savo teisių gynimo turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

6.6. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

6.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais -po vieną kelionių organizatoriui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Šios Turizmo paslaugų teikimo sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus -naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.

Turistas patvirtina, kad, prieš pasirašydamas sutartį, gavo:

-rašytinį dokumentą (katalogą, programą ar kitą kelionę aprašančią medžiagą), kurioje išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: apie kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, apgyvendinimą, transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas; valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, pasienio formalumus ir vizų gavimo tvarką, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimus, valiutų keitimą; informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar agentūros atstovu, jo kontaktinius duomenis.

-nuorodą į elektroninį dokumentą kelionių organizatoriaus ir/ar kelionių pardavimo agento interneto tinklalapyje www.kristravel.lt ,kuriame išdėstyta visa naujausia su kelione susijusi informacija. Turistas patvirtina, kad toks informacijos pateikimas jam tinkamas ir priimtinas.

-informaciją apie pasikeitimus pateiktuose kelionės aprašymuose, kiek tai susiję su jo pasirinkta kelione.

-standartinės informacijos teikimo formą, kai sudaroma organizuotos turistinės kelionės sutartis.

Pastabos: Turistui, atsisakiusiam vykti į kelionę dėl nepalankių meteorologinių sąlygų (sniego dangos storio ir kt.) ir norinčiam atsisakyti sutarties, yra taikomos sutarties punktuose numatytos sutarties atsisakymo sąlygos.

ŠALIŲ REKVIZITAI:

Kelionių organizatoriaus ar jo atstovaujamas kelionių pardavimo agentas. Turistas, pasirašantis sutartį (pagrindinė sutarties šalis)
Vardas Vardas
Pavardė Pavardė
Parašas Parašas

 

You don't have permission to register